Prejsť k navigácii

Potvrdenie plnoletosti


Chystáte sa pridať do košíka položku, ktorú si podľa zákona môžete zakúpiť, len ak ste dosiahli plnoletosť.
Súhlasom potvrdzujete, že ste starší/a ako 18 rokov.Ak máte menej ako 18 rokov, užívajte si radostí života bez dospeláckych nerestí.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť imago tribe s.r.o., Lumírova 536/54, 70030 Ostrava, IČO: 06020933, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 70310 (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: doručovacia adresa K Myslivně 2362/9, Ostrava, 70080, e-mailová adresa info@imago.sk, telefón +421 948 361 783.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal v dôsledku plnenia vašej objednávky.
 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
 2. Účel spracovávania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu ani jej plnenie zo strany správcu,
  • zasielanie obchodných oznámení, vykonávanie iných marketingových činností a cielenej reklamy, ktoré môžu vykonávať tretie strany.
 3. Zo strany sprácu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. K takémuto spracovaniu ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
  • .
  • po dobu do odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však po dobu 30 rokov, ak sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
  • poskytujúce služby spojené s prevádzkou e-shopu a iné služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
  • poskytujúce marketingových služieb.
 2. Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Podľa podmienok stanovených v nariadení GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom v súlade s čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu vašich osobných údajov podľa čl. 16 GDPR prípadne na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • .
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • .
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
 2. Takisto máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Vaše osobné údaje na účely vybavenia objednávky budú spracované na základe zákonného dôvodu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohoto subjektu údajov.
 2. Vždy, keď budeme potrebovať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, pre ktorý nemáme zákonný dôvod podľa článku 6 ods. 1 písm. b), c), d), e), f) GDPR, požiadame vás o poskytnutie takéhoto súhlasu zaškrtnutím políčka (tzv.checkboxu) Súhlas so spracovaním osobných údajov - článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Váš súhlas musí byť v súlade s požiadavkami GDPR a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov: slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

SHOPROKU 2021 Finalista
SHOPROKU 2020 Víťaz
Víťaz ShopRoku v kategórii
Cena kvality 2018, 2019, 2020