Prejsť k navigácii

Potvrdenie plnoletosti


Chystáte sa pridať do košíka položku, ktorú si podľa zákona môžete zakúpiť, len ak ste dosiahli plnoletosť.
Súhlasom potvrdzujete, že ste starší/a ako 18 rokov.Ak máte menej ako 18 rokov, užívajte si radostí života bez dospeláckych nerestí.

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.imago.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť imago tribe s.r.o. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Vymedzenie pojmov

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Za podnikateľa sa považuje takisto aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právnym úkonom smerujúcim k uzatvoreniu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jej jednoduchým a bezpodmienečným prijatím, a ak z neho vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude návrh prijatý.

Návrh na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb za určitú cenu urobený v rámci podnikania prostredníctvom reklamy, katalógu alebo vystavenia tovaru sa považuje za ponuku s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

1. Kontaktné údaje predávajúceho

Názov: imago tribe s.r.o.
Sídlo: Lumírova 536/54, 70030 Ostrava, Česká republika
IČO: 06020933
DIČ: CZ06020933
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 70310
Telefón: +421 948 361 783, Po-Pia: 09:00-16:00
E-mail: info@imago.sk

Kontaktná (poštová) adresa: K Myslivně 2362/9, 70800 Ostrava, Česká republika
Prevádzka: K Myslivně 2362/9, 70800 Ostrava, Česká republika
Otváracia doba prevádzky: Po-Pia 11:00-17:00

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Informácie o zakúpenom tovare sú k dispozícii pri každom jednotlivom tovare. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu.

Ceny pre veľkoobchodných zákazníkov ("vaše VOC") sa zobrazujú na webovej stránke po registrácii a prihlásení do webového rozhrania veľkoobchodu.

Informácie o akceptovaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem dobierky a platobnej metódy PayPal.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prijatie nevyžiadaného plnenia kupujúcim nepredstavuje prijatie ponuky.

Obrázky tovaru sú len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnej podobe tovaru.

Predaj alkoholických nápojov je určený len osobám starším ako 18 rokov - túto skutočnosť deklaruje kupujúci vyplnením objednávky. Na žiadosť predávajúceho alebo dodávateľa je kupujúci povinný preukázať splnenie tejto podmienky. Ak sa plnoletosť na požiadanie nepreukáže, predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci platí za použitie týchto prostriedkov.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru

Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Na uzatvorenie zmluvy je potrebné, aby kupujúci vytvoril objednávku na e-shope predávajúceho nasledovným spôsobom:

Po výbere tovaru na e-shope predávajúceho kupujúci označí príslušný tovar, ktorý chce kúpiť, a vloží ho do košíka kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a spôsobe platby sa poskytnú v procese vytvárania objednávky, kde si kupujúci vyberie spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v súhrne pred odoslaním objednávky podľa vybraného tovaru, jeho dopravy a spôsobu platby.

Kupujúci je povinný v procese objednávky uviesť svoje správne identifikačné a kontaktné údaje.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky. Po skontrolovaní a zoznámení sa a odsúhlasení týchto obchodných podmienok je možné objednávku dokončiť stlačením tlačidla "Záväzne objednať".

Kupujúci sa dokončením objednávky prostredníctvom záväzného potvrdenia objednávky výslovne zaväzuje k zaplateniu tovaru.

Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí tejto objednávky vrátane súhrnu objednaného tovaru a týchto obchodných podmienok platných v deň prijatia objednávky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré predávajúci zašle na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Prípadné zľavy poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

Predávajúci odošle tovar kupujúcemu kompletný a bez zbytočného odkladu tak, aby bol tovar kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní, ak nie je pri jednotlivých tovaroch uvedená iná dodacia lehota. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň. V prípade platby vopred bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom zašle predávajúci pokyny na úhradu na e-mailovú adresu kupujúceho, akonáhle bude všetok tovar na sklade. Ak po prijatí tejto správy nebude objednávka uhradená do 5 pracovných dní, takáto objednávka bude zrušená a predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy.

Ak nie je uvedené inak, digitálny obsah (e-knihy) sa doručuje ako príloha alebo odkaz na stiahnutie na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní platby na bankový účet. Kupujúci berie na vedomie, že ponúkaný digitálny obsah je v najnovšej verzii a predávajúci neposkytuje žiadne aktualizácie.

Digitálny obsah si vyžaduje plne funkčný hardvér a softvér, ktorý umožňuje používateľovi otvárať a pracovať s dokumentmi vo formáte DOC a PDF v prípade elektronických kníh a so súbormi MP3 v prípade audiokníh. Digitálny obsah je chránený autorskými právami a nie je možné ho ďalej šíriť, poskytovať tretím stranám alebo ho akýmkoľvek spôsobom upravovať.

Kupujúcemu sa odporúča, aby tovar skontroloval čo najskôr po jeho prevzatí.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad v súvislosti s platbami uskutočnenými na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Cena a spôsob dodania (viac informácií tu)

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia a zaplatenia celkovej ceny tovaru. V prípade platby bankovým prevodom sa celková cena uhrádza pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamžiku vykonania platby.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou odmietnutia prevzatia z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho okamihom, keď mal možnosť tovar prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo.

Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po upozornení kupujúceho e-mailom a poskytnutí novej primeranej lehoty na prevzatie tovaru, po uplynutí tejto lehoty tovar vhodným spôsobom predať.

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar, je predávajúci oprávnený pri opätovnom dodaní tovaru na žiadosť kupujúceho požadovať úhradu nákladov spojených s týmto opätovným dodaním a v prípade zvolenia spôsobu platby pri prevzatí tovaru alebo pri ďalšej objednávke kupujúceho na tomto e-shope požadovať od takéhoto kupujúceho platbu vopred.

Predávajúci je oprávnený započítať si voči výnosu z predaja náklady na skladovanie a náklady na neúspešné dodanie tovaru z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

Predávajúci tiež upozorní kupujúceho, že zmluva nie je uzavretá, ak existujú dôvodné pochybnosti o skutočnej totožnosti kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v poskytnutých informáciách o tovare alebo cene.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonania platby. Táto lehota má kupujúcemu umožniť, aby sa primerane oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy v 60-dňovej lehote má len kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@imago.sk alebo na adresu pre doručovanie:

imago tribe s.r.o
K Myslivně 2362/9
70800 Ostrava
Česká republika

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu odstúpenie od zmluvy do 60 dní. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení od zmluvy uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu zodpovedajúcu cene tovaru a nákladom zaplateným za jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým bola prijatá platba od kupujúceho. Ak predávajúci ponúka viacero možností v rámci určitého spôsobu dodania, je povinný vrátiť kupujúcemu peniaze za najlacnejšiu z nich. Ak bol tovar doručený kupujúcemu predávajúcim bezplatne, kupujúci nemá nárok na úhradu poštovného. Kupujúci je povinný zakúpený tovar odoslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia alebo poškodenia nad rámec nevyhnutného oboznámenia sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, predávajúci je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu nárok na zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na pevnom nosiči. To isté platí v prípade zvukového a obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak bol tovar dodaný v zapečatenom obale a tento bol porušený alebo ak sa začalo plnenie.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka navyše nemožno uplatniť v týchto prípadoch:

Pri zmluvách o poskytovaní služieb alebo dodávke tovaru, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy; pri zmluvách o dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie sa môže uskutočniť až po uplynutí 30 dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu nezávisle od vôle predávajúceho; pri zmluvách na dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam kupujúceho alebo jeho osobe, a pri zmluvách na tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo krátkodobej spotrebe, na tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal; na dodanie novín, časopisov alebo iných periodík.

Vzorový/on-line formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii zde.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru, ak objektívne nie je schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať tovar kupujúcemu v lehote primeranej okolnostiam a/alebo ak vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu obchodných podmienok, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

5. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Kvalita pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo odôvodnene očakávané vlastnosti, nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), nie je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, alebo nie je dodaný s dohodnutým príslušenstvom, návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, ide o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je okrem dohodnutých vlastností vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, s prihliadnutím na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá správania sa v danom odvetví, a že svojimi ostatnými vlastnosťami, kvalitou vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, ako boli uvedené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe.

Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví na veci v priebehu dvoch rokov od prevzatia. V takom prípade môže podľa vlastného výberu požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či sa vada dá odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť (opravou alebo dodaním novej veci), ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. V takom prípade, ak kupujúci vadu oprávnene vytkol, má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo, ak vada nie je nepodstatná, právo odstúpiť od zmluvy.

Pri kúpe použitej veci môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z vadného plnenia až na jeden rok odo dňa prevzatia.

V priebehu jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada existovala už pri prevzatí tovaru, ak to povaha tovaru alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, v prípade ak vadu oprávnene reklamoval.

Predávajúci nie je povinný uspokojiť nároky kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Pri predaji použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere predchádzajúceho používania alebo opotrebenia. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada bola spôsobená nedostatkom v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o digitálnu vec.

Ak sa má podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať sústavne počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne počas tohto obdobia, potom sa digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu považuje za vadnú.

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa vada prejavuje opakovane alebo ak je vada podstatná.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie.

Stiahnite si formulár tu.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzke. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie kupujúcim, čo reklamácia obsahuje, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci je povinný odovzdať alebo doručiť tovar predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. V prípade, že predávajúci v uvedenej lehote reklamáciu nevyrieši, vrátane oznámenia kupujúcemu o vybavení reklamácie, má kupujúci právo po uplynutí uvedenej lehoty odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.

Ak predávajúci odmietne vadu veci odstrániť alebo ak sa vada neodstráni v primeranej lehote alebo bez toho, aby to kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu; vada sa nepovažuje za nepodstatnú.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie alebo do doby, keď bol kupujúci povinný vec prevziať.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje bude predávajúci spracovávať a uchovávať v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov. Kupujúci má právo byť informovaný o tom, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a má právo tieto údaje meniť alebo písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže oznámiť predávajúcemu, že si želá ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odovzdať osobné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy, použitej v súvislosti s nákupom na webovej stránke internetového obchodu, spoločnosti Heureka Group a.s. za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Heureka Group a.s. je vo vzťahu k predávajúcemu v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle článku 28 GDPR. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých kupujúcich, ktorí nevyjadrili nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a prebieha po každom nákupe v internetovom obchode. Heureka Group a.s. je oprávnený použiť zaslanú e-mailovú adresu výlučne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu Overené zákazníkmi, ktorý je dostupný tu. Heureka Group a.s. uchováva zaslané e-mailové adresy po dobu, po ktorú je predávajúci zaradený do programu Overené zákazníkmi alebo do doby, kým zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči predávajúcemu alebo priamo voči Heureka Group a.s., k čomu má možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Na účely relevantnej online reklamy v službe Google Ads využívame segmenty publika, ktoré nám umožňujú zacieliť reklamu na používateľov, ktorí navštívili naše webové stránky a prípadne na nich vykonali nejakú akciu. Na tento účel sa používajú súbory cookie. Môžete ich vypnúť v My Ads Center alebo priamo v svojom webovom prehliadači. V tomto prípade nezhromažďujeme o používateľoch citlivé údaje, ako je e-mailová adresa alebo IP adresa.

Nariadenie GDPR

Máme voči kupujúcemu informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia GDPR. Predávajúci ho dodržiava prostredníctvom špeciálneho dokumentu. Odkaz na Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov nájdete tu Informačné memorandum.

Informačná povinnosť

Na základe zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám ako našemu zákazníkovi môžeme zasielať marketingové oznámenia týkajúce sa našich služieb alebo informácií o našej spoločnosti. Môže ísť aj o e-mailové dotazníky spokojnosti s nákupom u nás, na ich rozposielanie využívame služby Hodnocení Zboží.cz, Heureka.cz a Heureka.sk, ktorým prepošleme váš e-mail a informácie o konkrétnom nákupe. Zasielanie dotazníkov e-mailom prostredníctvom služieb Zboží.cz, Heureka.cz a Heureka.sk môžete kedykoľvek odmietnuť, a to buď priamo v nákupnom košíku, alebo kliknutím na odkaz v e-maily s dotazníkom.

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia okresné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov je Česká obchodná inšpekcia. Ďalšie informácie sú k dispozícii na na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, ak sa spor nepodarilo vyriešiť s predávajúcim priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho.

Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je k dispozícii na webovej stránke webovom sídleec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) vykonáva Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatné

Záloha na tovar

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade alebo ktorého množstvo nie je obvyklé, môže predávajúci požadovať úhradu zálohy. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o požiadavke zálohovej platby.

Darčekové poukazy

Predávajúci je vydavateľom darčekových poukazov a to v rôznych nominálnych hodnotách. Tieto poukazy je možné zakúpiť ako akýkoľvek iný tovar z ponuky predávajúceho. Darčekový poukaz je možné použiť v akejkoľvek objednávke uskutočnenej u predávajúceho. Darčekový poukaz je potrebné použiť celý naraz, hodnotu poukazu nie je možné rozdeliť do viacerých objednávok. Celková hodnota objednávky, v ktorej má byť darčekový poukaz uplatnený, musí byť vyššia alebo rovná hodnote poukazu. Každý darčekový poukaz má jedinečný kód, ktorý zaručuje jeho jedinečnosť.

Darčekový poukaz môže kupujúci uplatniť v internetovom obchode predávajúceho. Kód vytlačený na poukaze slúži na uplatnenie jeho hodnoty vo forme zľavy. Zadaním jedinečného kódu poukazu do košíka pred odoslaním objednávky dôjde k rezervácii tejto hodnoty za účelom zníženia celkovej ceny objednávky. K samotnému uplatneniu darčekového poukazu dochádza až pri fakturácii, keď sa hodnota darčekového poukazu skutočne odpočíta od ceny objednávky, čím sa zníži celková suma, ktorú treba zaplatiť.

V prípade zrušenia celej objednávky s darčekovým poukazom alebo jej časti je možné darčekový poukaz opätovne použiť v inej objednávke, vždy ale len raz. V prípade zákonného zrušenia objednávky do 14 dní predávajúci kupujúcemu obnoví jedinečný kód darčekového poukazu.

V prípade problémov s uplatnením kódu darčekového poukazu predávajúci odporúča kupujúcemu, aby sa obrátil na zákaznícky servis.

Vernostný program - zlaté

Zlaté na imago.sk fungujú ako peniaze. 1 zlatý = 1 Kč. Zlaté nie je možné žiadnym spôsobom vymáhať ani požadovať ich vyplatenie v hotovosti. V prípade uplatnenia zlatých na nákup tovaru a následného odstúpenia od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote nemá kupujúci nárok na vrátenie sumy zaplatenej v zlatých. Nie je možné, aby kupujúci, ktorý má označenie podnikateľa podľa Občianskeho zákonníka, kombinoval veľkoobchodnú zľavu s inými druhmi zliav (napr. zlaté).

Podrobné pravidlá a obmedzenia týkajúce sa zlatých sú k dispozícii v popise vernostného programu.

Twisto - Obchodné podmienky

Platbu Twisto poskytuje spoločnosť Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, na základe Twisto faktúry postúpením pohľadávky na úhradu platby s predĺženou splatnosťou na spoločnosť Twisto payments a.s., za podmienok uvedených v "Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov TWISTO".

V prípade, že kupujúci využije službu "Twisto" sprostredkovanú predávajúcim a poskytovanú spoločnosťou Twisto payments a.s., je kupujúci povinný uhradiť platbu (t.j. celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa dodania tovaru.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza vyplnením objednávky zo strany kupujúceho,akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho (písomným potvrdením e-mailom) a zaplatením objednaného tovaru kupujúcim alebo využitím služby "Twisto".

Kupujúci súhlasí s tým, že výberom služby Twisto v nákupnom košíku predávajúceho a následným schválením platby zo strany Twisto akceptuje "Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby "Twisto".

Edenred

Na našej predajni je možné použiť papierové poukážky a elektronickú kartu Edenred card za nasledujúcich podmienok:

  • platby kartou alebo poukážkami Edenred musia byť nahlásené vopred
  • kartu Edenred nie je možné použiť na úhradu objednávok z e-shopu
  • hodnota poukážok nesmie presiahnuť hodnotu tovaru. Ak je hodnota poukážky vyššia, rozdiel nevraciame.
  • papierové poukážky a karty Edenred nie je možné použiť na zľavnené produkty, objednávky so zlatými alebo inými zľavovými poukážkami a pod.
  • konkrétne poukážky sa vzťahujú na konkrétny tovar
  • kartu Edenred možno použiť na nákup kníh, príručiek

Prijímame tieto poukazy:

  • Edenred Compliments - možno použiť na nákup všetkých produktovvoucher_compliments
  • Edenred Academica a Edenred Multi - možno zakúpiť knihy, príručkyvoukazka_multipuokazka_academica
  • Ticket Restaurant - možnosť zakúpenia pochutín, čajov, nápojovvoukazka_ticketrestaurant

Informácie a poradenstvo

Všetky ústne a písomné informácie o vhodnosti a možnosti použitia dodaného tovaru sú oznámené podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však len hodnotu skúseností predávajúceho a informácií získaných samotným predávajúcim, od výrobcu alebo svojho dodávateľa.

Ostatné záležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, a v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a súvisiace záležitosti sa riadia českým právom.

Zmeny zmluvných podmienok v inej ako vzájomne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 24. augusta 2023.

Zobrazenie českých puncovných značiek

puncové značky
SHOPROKU 2021 Finalista
SHOPROKU 2020 Víťaz
Víťaz ShopRoku v kategórii
Cena kvality 2018, 2019, 2020